SHAVIANIDZE, DAVIT. " LIFE’S PHILOSOPHY TRANSFERRED THROUGH THE EPITAPHS." HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY [Online],.V (2021): 193-203. Web. 30 Nov. 2023